Вход за членове:
Актуално
«12»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(28.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството


(20.04.2016)

Уважаеми колеги, възражението на Българския ветеринарен съюз по отношение на промените в ЗВД от 04 февруари 2016г. не стигна до Конституционния съд, защото днес Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които отмени чл.46л, ал.2. Мотивите са, че тази алинея противоречи на ЗСОВЛБ, а членството на всички, които практикуват професията ветеринарен лекар в съсловната организация е задължително.

Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин. Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни.
На проведената среща на 19.04.2016г. в Министерството на земеделието и храните с участието на Председателя на БВС беше взето решение да бъде извършена ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит/ЗНД/ на всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград, като за целта ще бъдат осигурени 350хил. дози ваксина.
На 21.04.2016г. в МЗХ ще се проведе консултативен съвет по животновъдство за набелязване на мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
Уважаеми колеги, очаквайте указания във връзка с изпълнението на приетите мерки.

Приложение: Заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-219/19.04.2016г.

От Ръководството


(18.04.2016)
До Председателите на ОК на БВС - всички

Уважаеми колеги,

В цялата страна ще се проведат обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство.
Заседанията на консултативните съвети ще се проведат след обученията с единствена точка в дневния ред запознаване със заболяването Заразен Нодуларен Дерматит. Стопаните ще получат информация, както за сиптоматиката, така и за мерките, които да предприемат.

Моля за Вашето задължително участие в работата на извънредните областни консултативни съвети по животновъдство.

В приложения файл: График за провеждане на заседанията по области

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

 (15.04.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 15.04.2016г. в Държавен вестник, брой 30 е публикувано Постановление №78 на Министерският съвет  във връзка с Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

В прикачения файл: Постановление №78

От Ръководството

 (06.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 06.04.2016г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С нея се определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове животни, съгласно Програмата. Това включва ваксинации, вземане на проби, алергични изследвания, прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти и др., както и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

Очаквайте публикуване на постановление на Министерския съвет в Държавен вестник.

От Ръководството

 (30.03.2016)

Днес, 30.03.2016г. ръководството на Българския ветеринарен съюз, съгласува окончателно съвместно изготвения между БВС и МЗХ проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Предстои приемането на Постановлението от Министерски съвет.

В прикачения файл: Тарифа

От Ръководството


(26.02.2016)
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.5 от Устава на БВС и решение №10 от 20.02.2016г. на НС, свиквам редовно общо събрание на Български ветеринарен съюз на 26.03.2016 г. от 10.30часа в гр. София, х-л „Експо“, бул.“Цариградско шосе“ 149, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на НС за 2015г.
2. Отчет на Председателя на ККПЕ за 2015г.
3. Избор на Председател на ККПЕ.
4. Приемане на Бюджета на БВС за 2016г.
5. Промени в Устава на БВС.
6. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 9.30 часа.
Местоположението на залата, може да видите в следния линк:
http://www.bgmaps.com/link/92B9D6FB57F056A07ECC1CE2B6C6DDF9Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(16.02.2016)
Българския ветеринарен съюз отбеляза в своето изявление публикувано на 12.02.2016г. на нашият сайт, че за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд. Днес това беше съобщено и в изявление от Президентството на Република България. Представяме Ви съобщение публикувано на страницата на Президенството:
Държавният глава Росен Плевнелиев обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет на 4 февруари 2016 г. от Народното събрание, но ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на един от приетите текстове. Обнародването на закона ще позволи да влязат в сила законовите мерки, които целят предотвратяване на възникването на широкомащабно разпространение на инфекциозни заболявания сред животните, ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус. Приетите промени ще позволят своевременно и по-дългосрочно планиране и осигуряване в бъдеще на дейностите по профилактика на болестите по животните и на необходимите средства за тяхната диагностика и превенция, както и навременното изпълнение на мерките за надзор, контрол и ликвидиране на болести по тях. Президентът винаги е подкрепял връзката на науката с бизнеса, защото висшето образование не трябва да е откъснато от практиката, а държавата следва да създаде условия за това. Качеството на обучението на ветеринарните медици безспорно зависи от теоретичните познания и практическите умения на преподавателите във висшите училища, в които се осъществява този вид обучение. Законът обаче ограничава възможността и правото на преподавателите по ветеринарна медицина да членуват в съсловната им организация. Създават се различни правни условия за лица, които осъществяват ветеринарномедицинска дейност, без да са ясни мотивите за това. С разпоредбата на чл. 46 л се предоставя възможност за осъществяване на ветеринарномедицински дейности - ветеринарномедицинска наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище. Лицата, които ще осъществяват ветеринарномедицинската дейност в тези обекти обаче, не членуват в Българския ветеринарен съюз. В същото време, законът предвижда, че ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в определен регистър и членуват в Съюза.Воден от тези съображения държавният глава ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46 л, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
От Ръководството


(12.02.2016)
 На 04.02.2016г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои неговото обнародване в Държавен вестник. Във връзка със зачестилите медийни публикации и разпространение в общественото пространство на неверни твърдения по отношение на приети поправки в ЗВД, Българския ветеринарен съюз прави следното изявление:
БВС участва активно в дебатите и обсъжданията по този законопроект със свои представители във всички работни групи, както и на двете четения в комисията по земеделие към НС. Нашата организация проведе широк дебат и в своите среди, като Националния съвет на БВС прие официално становище на свое заседание на 19.10.2015г.
Становището беше публикувано и изпратено до всички членове на Комисията по земеделие. Между двете четения на Закона се състояха и две заседания на работни групи, на които нашите представители успяха мотивирано да защитят повечето от решенията на Националния съвет.
Категорично можем да заявим следното:
1. Отпадна включването на текстове, които дават възможност на служители на БАБХ да изпълняват мерки, които контролират.
2. Не беше допуснат опита за отмяна на вида лечебни заведения.
3. Българския ветеринарен съюз се противопостави на въвеждането на двумесечни прегледи от страна на регистрираните ветеринарни лекари във фермите и поставянето на срок за въвеждане на данни в информационната система и този текст отпадна от проекта.
4. Отпадна текста задължаващ регистрираните ветеринарни лекари да подписват договори с ОДБХ.
5. Беше прието нашето предложение за възстановяване на правото на БВС заедно с директора на ОДБХ да определят ветеринарен лекар, с който да се подписват договори по чл.137 а и б, когато такива не са подписани в законовите срокове.
6. Не бяха приети възраженията на Българския ветеринарен съюз да не отпада изискването за три годишен професионален опит на управителите на лечебни заведения.
7. Създадена е нова Глава четвърта „а” от ЗВД с текст:
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
8. Във Закона за изменение и допълнение на ЗВД беше прието ново име на Държавната профилактична програма, която вече ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и ще обхваща период от три години.
В срок от пет дни от обнародването на Закона, Министъра на земеделието, подписва програмата изготвена от Българска агенция по безопасност на храните, а до 20 дни Министерски съвет я одобрява. Програмата ще съдържа:
- Списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
- Видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
-Вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
-Необходимите средства за нейното изпълнение.
9. Българския ветеринарен съюз участва и в работната група към МЗХ по изработването на Тарифа, която ще действа през следващия три годишен период и категорично защити параметрите на цените, действали и през 2015г.
10. В заключение, за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, Българския ветеринарен съюз ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд.
Уважаеми колеги, очаквайте публикуването на Закона в Държавен вестник, за да се запознаете подробно с приетите промени в ЗВД.
От ръководството


(01.02.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от началника на кабинета на председателя на народното събрание г-жа Евгения Илиева, във връзка с обръщение на Български Ветеринарен Съюз, относно предложените промени от проф. Иван Станков в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинска дейност.

От ръководството


(21.01.2016)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на парламентарната комисия по земеделие и храни, на което се обсъди законопроектът за изменение и допълнение на ЗВД за второ четене. На заседанието н.п. проф. Иван Станков, в зала, направи предложение за създаване на нова глава 4 а от закона с два текста:
„Глава четвърта „а“
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“
Предложението се прие от комисията без обсъждане и разисквания и беше включено в доклада за второ четене на законопроекта в последствие.
По това предложение Българския ветеринарен съюз изразява сериозни възражения в няколко насоки:
1. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко. Същият народен представител е внесъл писмени предложения по законопроекта на два пъти – с вх. № 554-04-439 на 03.12.2015 и вх. № 554-04-440 на 04.12.2015 г., но в тях такова предложение не се прави. Вероятно, защото предложението е ИЗВЪН ОБХВАТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ. От внимателната съпоставка на направеното предложение и приетия на първо четене законопроект се установява, че предложението касае по същество създаването на нов вид ветеринарномедицински заведения – амбулатория, клиника или лаборатория на висше училище. Приетият на първо четене законопроект изобщо не разглежда и не променя по никакъв начин видовете ветеринарномедицински заведения, които са уредени в чл. 26 от ЗВД, поради което предложения в тази насока изобщо не могат да се правят и разглеждат. Законопроектът, приет на първо четене, е бил съгласуван от всички заинтересовани държавни органи и заинтересовани страни, които обаче не са изразявали становище по приетото предложение. В този смисъл предложението е извън обхвата на законопроекта и съгласно чл. 81, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изобщо не следва да се обсъжда и гласува.
2. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на висшите училища. Такива училища, занимаващи се с обучение на ветеринарни лекари в Република България са две: Тракийският университет в Стара Загора и Лесотехническият университет в София. И двете разполагат с ветеринарни клиники, които са регистрирани по сега действащия закон. С предложението си бившият ректор на Тракийския университет намира начин да отдели тези ветеринарномедицински заведения в съвсем нов вид, за който да се прилага друг ред, във всички случаи по-благоприятен от нормалния и общоприетия.
3. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на преподавателите във висшите училища. За тях отпада задължението да членуват в съсловната организация на ветеринарните лекари в България – БВС. Те, независимо че ще упражняват ветеринарномедицинска дейност, няма да членуват в БВС. Предложението демонстрира явна привилегия за преподавателите, за която няма обяснение, освен може би членския внос в БВС от 10 лв. на месец, който те ще си спестяват. От друга страна, те ще бъдат извън обхвата на професионалните стандарти на гилдията, както и възможността за контрол върху дейността им, което очевидно е най-важното за тях.
4. Отделянето на ветеринарномедицинските заведения на висшите училища в отделна категория е нарушение и на принципа на свободната конкуренция, заложен в основата на стопанския живот у нас. Преподавателите, работещи в новия вид ветеринарномедицинско заведение, ще са в по-благоприятна позиция спрямо тези, които работят в другите ветеринарномедицински заведения. Това е така, защото в работата си те ползват апаратура, консумативи и др., които се предоставят от учебното заведение, а пък търсената цена е пазарна. Така се изкривява пазарът на ветеринарномедицински услуги в страната.
С направеното предложение Иван Станков безцеремонно демонстрира частния си интерес и създава двойнствено положение във ветеринарномедицинската дейност с явен приоритет на предложения от него нов вид ветеринарномедицински заведения.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Съсловната организация на ветеринарните лекари в България Ви призовава да гласувате против предложението в пленарната зала. Не ставайте съучастници на толкова явен лобизъм, водещ до нарушаване на основни принципи на регулиране на ветеринарномедицинската професия, нарушаване духа на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и основните принципи на правото, както и на свободната пазарна икономика.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС

 


(14.01.2016)
 Уважаеми колеги, на 13.01.2016 г. Комисията по земеделие и храни към Народното събрание разгледа и прие на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. На заседанието присъства ръководството на МЗХ и БАБХ и представители на няколко неправителствени организации за защита на животните. От страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на НС на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Промените, които бяха направени в проекта между първо и второ четене бяха почти изцяло съобразени със становището на БВС прието с решение №5 на НС на БВС проведен на 19.10.2015г. и представено в комисията по земеделие и храни.
Отпаднаха приетите на първо четене предложения :
-промените в чл.8., ал.2, даващи възможност на служители на БАБХ с контролни функции да изпълняват дейност, която контролират;
-промените в чл.26 за отмяна на вида лечебни заведения;
-промените в чл.39 за въвеждане на срок за вкарване на данни в ИС и задължението за посещението на животновъдните обекти през два месеца;
По настояване на БВС стария текст на чл.46ж беше приет като нов чл.137в от ЗВД, което дава възможност БВС да определя ветеринарни лекари, които ще работят в необхванати ферми;
Зам.-председателя на Комисията по земеделие и храни проф. Иван Станков, внесе предложение, което не беше включено в доклада, приет на първо четене и беше отхвърлено в предварителните работни групи, с което се създават университетски лечебни заведения, в които работещите ветеринарни лекари и преподаватели да не са членове на БВС.
В отговор на това предложение Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков, заяви пред комисията, че това е проява на лобизъм и представлява сериозно нарушение на чл.2 от ЗСОВЛБ. Отговора на Председателя на Комисията по земеделие и храни Г-н Румен Христов беше, че народните представители знаят и разбират това. Въпреки всичко пет членове на комисията подкрепиха възражението на БВС, а останалите приеха предложението на проф. Станков.
Не беше прието предложението на БВС да не се отменя изискването за професионален опит на управителите на ветеринарномедицински заведения и комисията прие да отпадне това изискване.
Българския ветеринарен съюз остро възразява срещу такива незаконни и определено лобистки текстове и ще направи всичко възможно при гласуването в пленарна зала това да не бъде допуснато.
Уважаеми колеги, останалите промени в ЗВД ще публикуваме, когато излезе окончателния доклад от второто четене, но най-важните от тях са три годишна програма, която ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, която ще бъде одобрена от Министъра на земеделието до 5 дни след приемането на ЗИДЗВД и утвърдена от Министерски съвет до 20дни. Междувременно се създава работна група по изработка на Тарифа, която ще действа през целия този период и в която БВС има готовност да участва със свои представители с цел защита на най-добрите за нас условия.
От ръководството


(12.12.2015)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на Български ветеринарен съюз поздравява всички членове на съсловната организация на ветеринарните лекари в България с професионалния празник на ветеринарномедицинския специалист – 14 декември.

В своето историческо развитие ветеринарната професия е преминала през много и различни етапи, които по достойнство са оценени от обществото.
С признателност отправяме своята почит и уважение към всички строители и радетели на ветеринарномедицинската професия в България от нейното създаване и утвърждаване до наши дни.
Стремежа на поколения ветеринарни лекари да имат своя независима професионална организация е реализиран с приемането на „Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България“, публикуван на 19.10.2007г. в Държавен вестник, брой 84 с основна цел:
- Български ветеринарен съюз да обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари;
- да защитава професионалните им права и интереси;
- да гарантира защита на обществения интерес при и по-повод осъществяването на ветеринарномедицинската професия;

Наша всеобща задача е да обединим знания, опит и воля за да реализираме Европейските стандарти на ветеринарномедицинската професия в Република България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!


Председател на НС на БВС
Д-р Трифон Цветков
(04.12.2015)
 Публикуваме писмо с изх. № 7559-ЗЖКФ от 04.12.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, относно предоставяне на възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум „туберкулин говежди PPD.


(25.11.2015)
 Уважаеми колеги, на 24.11.2015г. в комисията по земеделие към Народното събрание беше разгледан проект на Закон за изменение на закона за ветеринарномедицинската дейност. Този проект беше внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 23.11.2015г. Същия ден беше обявено спешно извънредно заседание на комисията по земеделие за 24.11.2015г., която да разгледа и приеме на първо четене проекта. Въпреки очевидно краткия срок изразяващ се в часове, ръководството на БВС успя да подготви съответното становище, което да внесе в комисията по електронен път преди заседанието. Освен това бяха проведени спешни срещи с голям брой народни представители, членове на комисията, които бяха запознати подробно със становището на БВС. На самото заседание на комисията по земеделие, което се проведе на 24.11.2015г от 17 часа, от страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Нагласата на ръководството на комисията да се приеме на бързо проекта на закона, без никакво обсъждане и без да се дава думата на засегнатите страни, които присъстваха беше очевидна. Това разбира се не беше случайно, защото днес 25.11.2015г. проекта на ЗИДЗВД е вече включен за разглеждане на първо четене в пленарна зала на заседанието на парламента под т.6.
Въпреки, че всички изказали се народни представители подкрепиха становището на БВС, а някои от тях открито заявиха, че проекта е неприемлив от 14 присъстващи – девет гласуваха –за, а пет – въздържал се.
Българския ветеринарен съюз е силно обезпокоен от това бързо и без спазване на нормалните процедури на съгласуване и обсъждане приемане на толкова важен законопроект. Вероятността да се гласува по подобен начин и в пленарна зала е голяма, но въпреки това ръководството на БВС ще продължи да защитава исканията приети от Национален съвет на 19.10.2015г., като ще вложи цялата си енергия и ресурс, използвайки всички демократични методи на съвременното общество.
За повече информация вижте прикачените файлове.
От Ръководството


(19.11.2015)
 Уважаеми колеги,
на 07.10.2015г. на сайта на БВС, на Актуално е публикувана информация, която е във връзка с предстоящото стартиране на основните мероприятия по ДПП-2015г. и изискванията на ДФ”Земеделие” свързани с Регламент ЕС 702/2014. На същата дата са публикувани образци на Анекси и нови договори за 2016-2020 г.
За да се преустановят всякакви спекулации и коментари за нови изисквания и промени, Ви предоставяме писмо №62-408/04.11.2015г. на Д-р Цветан Димитров - Зам.-министър на МЗХ.
Писмото може да прочетете в прикачения файл.
От Ръководството


(28.10.2015)
 Уважаеми колеги, на 21.10.2015г. на официалната страница на Министерство на земеделието и храните е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. По този повод Националния съвет на БВС на свое заседание прие становище, което днес беше входирано в МЗХ в законовия за възражения срок. Становището може да видите в прикачения файл.
От Ръководството


(07.10.2015)
 Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото стартиране на основните мероприятия по ДПП-2015г. и изискванията на ДФ”Земеделие” свързани с Регламент ЕС 702/2014 и по повод писмо № 4781-ЗЖКФ/04.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев за задължението за представяне на декларации и заявления от фермерите, ръководството на БВС проведе серия от срещи с БАБХ, МЗХ и ДФ”Земеделие”. За да стане възможно изплащането на труда на ветеринарните лекари, изпълняващи мерки по ДПП за 2015г. е задължително всички договори и документи по схемата да отговорят на изискването на новия регламент. Причината за промяната на текстове в основните договори е да се избегне подписването на допълнителни документи /декларации и заявления/, като същевременно се спази Регламент ЕС 702/2014. На основание на това изискване Българския ветеринарен съюз съгласува с писмо изх.№ 113/28.09.2015г. и вх. в БАБХ № 14779/28.09.2015г. образци на Анекси към договорите по чл.137а,б за 2015г., които е необходимо да разпечатите от прикачения файл и да подпишете с фермерите с цел да стане възможно изплащането за 2015г. За да може да стартира в нормалните срокове ДПП-2016г., спазвайки чл.137а от ЗВД са съгласувани и образци на договори по чл.137а,б за 2016г., които колегите желаещи да изпълняват мерки по ДПП-2016г. също могат да свалят от прикачения файл и да ги подписват с фермерите, заедно с анексите за тази година.
От Ръководството


(06.10.2015)
 Уважаеми колеги, на проведения съвет по животновъдство на 29.09.2015 г. в гр.Велико Търново е определен график за провеждане на работни срещи с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, епизоотичната обстановка в страната и на Балканите, регионална политика и поземлени отношения. /виж прикачения файл/. На тези срещи са поканени  практикуващи и официални ветеринарни лекари. Областните председатели на БВС да установят връзка с директорите на ОДБХ за уточняване на евентуални промени в датата и часа на срещите.
На съвета по животновъдство беше взето решение за създаване на областни съвети по животновъдство, които да подготвят предложения и въпроси към националния съвет по животновъдство. По предложение на Председателя на БВС, в тези областни съвети са включени и Председателите на областни съвети на БВС.
От Ръководството


(25.09.2015)
 Във връзка с писмо № 13-4991/20.08.2015г на Зам.-министъра на МЗХ Д-р Цветан Димитров и писмо № 5495 – ЗЖКФ/07.09.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев, относно заплащането на регистрираните ветеринарни лекари за извършената ваксинация срещу син език за 2015г., Ви уведомяваме, че сумата за извършената дейност ще бъде изплатена на 100%. Днес 25.09.2015г. МЗХ преведе първия транш, който представлява 46,84% от общата сума и е възложено на ОДБХ да се депозират за плащане платежните в СЕБРА в понеделник 28.09.2015 г.
От Ръководството


«12»