Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(13.07.2018)
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС, ВСИЧКИ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС, ВСИЧКИ
ДО ККПЕ, ВСИЧКИ
ДО ОККПЕ, ВСИЧКИУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Публикуваме писмо изх. №027/13.07.2018 г. до Изпълнителният директор на БАБХ относно: Отчитане изпълнението на националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България в периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС/

 (04.07.2018)
 Уважаеми колеги,
както беше обявено на Извънредното общо събрание, след проведена среща между Заместник председателя на БВС Д-р Димитър Цанков и Директора по Здравеопазване към БАБХ Д-р Георги Чобанов и също между Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков и Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев, до Директорите на ОДБХ са изпратени указанията за отчитане на извършените мероприятия през първите шест месеца на 2018г./виж писмото в прикачения файл./
От Ръководството


(31.05.2018)
ПОКАНА

      Националният съвет на Българския ветеринарен съюз на основание решение на Общото събрание на БВС от 31.03.2018 г. и чл. 24, ал. 1 от Устава на БВС свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 03.07.2018г./Вторник/ от 10.30 часа в гр. София, Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:
 1. Приемане на изменения и допълнения на устава на БВС;
 2. Приемане бюджета на БВС за 2018 г.
 3. Разни.
     Съгласно чл. 23, ал. 3 от Устава на БВС право на участие в събранието имат делегатите, избрани за Общото събрание на съюза за 2018 г. Представителите на областните колегии на БВС, избрани за участие в работата на събранието, следва да се регистрират с представяне на лична карта. Всеки делегат може да упълномощи с писмено пълномощно друг представител на областна колегия. Всеки пълномощник може да представлява само по един представител на областна колегия.
Регистрацията за участие започва в 09.00 часа.
 
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

 (19.05.2018)
 От 11.05. до 13.05.2018 г. в гр.Охрид, Република Македония се проведе работна среща на Вишеградската група /Полша, Чехия, Унгария, Словакия/ в рамките на ФВЕ.
Като гости присъстваха представители на съсловните организации на Германия, Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Албания, Косово и България. На срещата присъстваше и Президента на ФВЕ Рафаел Лагенс. От България - представители на БВС бяха д-р Димитър Цанков – Заместник - председател на НС на БВС и проф.Румен Вълчовски - Главен секретар на НС. Срещата беше водена от д-р Славен Грибич - говорител на групата „Вишеград Вет Плюс„. Гостите бяха приветствани от Председателя на Македонската ветеринарна камара д-р Томислав Николовски и Президента на ФВЕ д-р Рафаел Лагенс. На организираната кръгла маса всяка една от делегациите представи актуалната епизоотична обстановка. Представителите на Полша, Чехия и Унгария наблегнаха на проблемите с Африканската чума по свинете. БВС представи епизоотичната ситуация и борбата с Инфлуенцата по птиците. Представителя на Босна д-р Дино Курбегович направи презентация на проблемите с безстопанствените кучета в Босна и тяхното осиновяване. Съсловните организации на България, Сърбия и Македония представиха оценка на сегашната ситуация и постоянния контрол на болестта Заразен нодуларен дерматит /ЗНД/, както и хода на ваксинацията. Рафаел Лагенс, президент на FVE представи обобщен доклад по важни теми от Общото събрание на ФВЕ. Жолт Пинтер - вицепрезидент и касиер на FVE представи финансов доклад на FVE и подготовка на бюджета за 2019 г. Доклад за безопасността на храните изнесе секционния президент Славен Грибич. Бяха разгледани предложения за регулация на разпространението на ветеринарномедицинските продукти съгласно нов Регламент за ветеринарните лекарствени продукти. Българския ветеринарен съюз официално беше поканен да вземе участие в следващите срещи на Вишеградската група, които ще се състоят на 5 Октомври 2018г. във Вишеград, Унгария и Май 2019 г. в Словения.

Д-р Димитър Цанков – Зам. - председател на БВС
Д-р Румен Вълчовски – Гл. секретар на БВС


(15.03.2018)

     В изпълнение на постигнатите в Брюксел договорености на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. в София се проведе среща между ръководствата на FVE и БВС, на която беше обсъден връченият меморандум на Президента на FVE Рафаел Лагенс относно правния статут на БВС.
     В исторически план беше проследено сдружаването на ветеринарните лекари в България и техния стремеж да имат независима организация, която да защитава техните интереси.
     Основна тема на обсъждане и коментари беше Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Обн.,ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.).
     Обстойно беше анализиран чл. 2.(1) „Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарните лекари, които не упражняват професията си, е доброволно“ и чл. 2. (2) „Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заеманата длъжност“
     В заключение по този въпрос борда на FVE изрази категоричната си позиция, че в България има една съсловна организация и това е Българския ветеринарен съюз, в който членуват всички ветеринарни лекари, които упражняват професията си включително държавните ветеринарни лекари, които не изпълняват контролни функции.
     Специално внимание в обсъждането беше отделено на въпросите за регулиране на ветеринарномедицинската професия и продължаващото обучение на ветеринарните лекари. Постигната е договореност за сътрудничество и конкретна помощ от FVE по съответните направления.
     Президента на FVE Рафаел Лагенс адмирира инициативата на БВС за сътрудничество със съсловните организации на съседните ни държави и потвърди участието си в планираната през 2018 г. в София среща на Балканските съсловни организации на ветеринарните лекари.


(08.03.2018)
        На основание чл. 23 ал.5, чл. 26 ал. 3 от Устава на БВС и Решение на НС от 07 Март 2018 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 31 Март 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
 
 1. Отчет на дейността на НС през 2017 г.
 2. Отчет на дейността на ККПЕ през 2017 г.
 3. Разискване по т. 1 и т. 2 и приемане на Бюджета за 2018 г.
 4. Избор на Председател и Заместник Председатели НС на БВС. Представяне на кандидатите и тяхната програма.
 5. Избор на членове на НС
 6. Избор на Председател и членове на ККПЕ
 7. Изменения и допълнения на Устава на БВС
 8. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(06.02.2018)
         На 05.02.2018 г. в гр. София, Председателя на Българския Ветеринарен Съюз д-р Трифон Цветков и Председателя на Ветеринарната камара на Република Македония д-р Томислав Николовски, подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО. На събитието присъстваха заместник–министъра на Земеделието, Храните и Горите д-р Цветан Димитров и посланикът у нас на Република Македония Мариян Гьорчев.
      Българският ветеринарен съюз /БВС/ и Ветеринарната камара на Република Македония /ВКМ/, като законови съсловни организации на ветеринарните лекари в Република България и Република Македония заявяват своето желание за сътрудничество по въпроси от общ интерес на двустранно, регионално, европейско и световно равнище, отнасящи се до практикуването на ветеринарната професия на основата на принципите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE).
 
Публикуваме пълният текст на СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО.


(12.01.2018)

На 19 Декември на сайта на Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация е публикувана информация за посещението им в България, която можете да прочетете тук.

Прилагаме превода на публикацията на български език.

В изпълнение на поетите ангажименти Ръководството на БВС изпрати проект на споразумение за партньорство между Българския Ветеринарен Съюз и Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация.