Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(15.03.2018)

     В изпълнение на постигнатите в Брюксел договорености на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. в София се проведе среща между ръководствата на FVE и БВС, на която беше обсъден връченият меморандум на Президента на FVE Рафаел Лагенс относно правния статут на БВС.
     В исторически план беше проследено сдружаването на ветеринарните лекари в България и техния стремеж да имат независима организация, която да защитава техните интереси.
     Основна тема на обсъждане и коментари беше Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Обн.,ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.).
     Обстойно беше анализиран чл. 2.(1) „Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарните лекари, които не упражняват професията си, е доброволно“ и чл. 2. (2) „Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заеманата длъжност“
     В заключение по този въпрос борда на FVE изрази категоричната си позиция, че в България има една съсловна организация и това е Българския ветеринарен съюз, в който членуват всички ветеринарни лекари, които упражняват професията си включително държавните ветеринарни лекари, които не изпълняват контролни функции.
     Специално внимание в обсъждането беше отделено на въпросите за регулиране на ветеринарномедицинската професия и продължаващото обучение на ветеринарните лекари. Постигната е договореност за сътрудничество и конкретна помощ от FVE по съответните направления.
     Президента на FVE Рафаел Лагенс адмирира инициативата на БВС за сътрудничество със съсловните организации на съседните ни държави и потвърди участието си в планираната през 2018 г. в София среща на Балканските съсловни организации на ветеринарните лекари.


(08.03.2018)
        На основание чл. 23 ал.5, чл. 26 ал. 3 от Устава на БВС и Решение на НС от 07 Март 2018 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 31 Март 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
 
  1. Отчет на дейността на НС през 2017 г.
  2. Отчет на дейността на ККПЕ през 2017 г.
  3. Разискване по т. 1 и т. 2 и приемане на Бюджета за 2018 г.
  4. Избор на Председател и Заместник Председатели НС на БВС. Представяне на кандидатите и тяхната програма.
  5. Избор на членове на НС
  6. Избор на Председател и членове на ККПЕ
  7. Изменения и допълнения на Устава на БВС
  8. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(06.02.2018)
         На 05.02.2018 г. в гр. София, Председателя на Българския Ветеринарен Съюз д-р Трифон Цветков и Председателя на Ветеринарната камара на Република Македония д-р Томислав Николовски, подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО. На събитието присъстваха заместник–министъра на Земеделието, Храните и Горите д-р Цветан Димитров и посланикът у нас на Република Македония Мариян Гьорчев.
      Българският ветеринарен съюз /БВС/ и Ветеринарната камара на Република Македония /ВКМ/, като законови съсловни организации на ветеринарните лекари в Република България и Република Македония заявяват своето желание за сътрудничество по въпроси от общ интерес на двустранно, регионално, европейско и световно равнище, отнасящи се до практикуването на ветеринарната професия на основата на принципите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE).
 
Публикуваме пълният текст на СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО.


(12.01.2018)

На 19 Декември на сайта на Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация е публикувана информация за посещението им в България, която можете да прочетете тук.

Прилагаме превода на публикацията на български език.

В изпълнение на поетите ангажименти Ръководството на БВС изпрати проект на споразумение за партньорство между Българския Ветеринарен Съюз и Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация.