Вход за членове:
Актуално
«12»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(01.02.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от началника на кабинета на председателя на народното събрание г-жа Евгения Илиева, във връзка с обръщение на Български Ветеринарен Съюз, относно предложените промени от проф. Иван Стаков в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинска дейност.

От ръководството


(21.01.2016)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на парламентарната комисия по земеделие и храни, на което се обсъди законопроектът за изменение и допълнение на ЗВД за второ четене. На заседанието н.п. проф. Иван Станков, в зала, направи предложение за създаване на нова глава 4 а от закона с два текста:
„Глава четвърта „а“
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“
Предложението се прие от комисията без обсъждане и разисквания и беше включено в доклада за второ четене на законопроекта в последствие.
По това предложение Българския ветеринарен съюз изразява сериозни възражения в няколко насоки:
1. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко. Същият народен представител е внесъл писмени предложения по законопроекта на два пъти – с вх. № 554-04-439 на 03.12.2015 и вх. № 554-04-440 на 04.12.2015 г., но в тях такова предложение не се прави. Вероятно, защото предложението е ИЗВЪН ОБХВАТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ. От внимателната съпоставка на направеното предложение и приетия на първо четене законопроект се установява, че предложението касае по същество създаването на нов вид ветеринарномедицински заведения – амбулатория, клиника или лаборатория на висше училище. Приетият на първо четене законопроект изобщо не разглежда и не променя по никакъв начин видовете ветеринарномедицински заведения, които са уредени в чл. 26 от ЗВД, поради което предложения в тази насока изобщо не могат да се правят и разглеждат. Законопроектът, приет на първо четене, е бил съгласуван от всички заинтересовани държавни органи и заинтересовани страни, които обаче не са изразявали становище по приетото предложение. В този смисъл предложението е извън обхвата на законопроекта и съгласно чл. 81, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изобщо не следва да се обсъжда и гласува.
2. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на висшите училища. Такива училища, занимаващи се с обучение на ветеринарни лекари в Република България са две: Тракийският университет в Стара Загора и Лесотехническият университет в София. И двете разполагат с ветеринарни клиники, които са регистрирани по сега действащия закон. С предложението си бившият ректор на Тракийския университет намира начин да отдели тези ветеринарномедицински заведения в съвсем нов вид, за който да се прилага друг ред, във всички случаи по-благоприятен от нормалния и общоприетия.
3. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на преподавателите във висшите училища. За тях отпада задължението да членуват в съсловната организация на ветеринарните лекари в България – БВС. Те, независимо че ще упражняват ветеринарномедицинска дейност, няма да членуват в БВС. Предложението демонстрира явна привилегия за преподавателите, за която няма обяснение, освен може би членския внос в БВС от 10 лв. на месец, който те ще си спестяват. От друга страна, те ще бъдат извън обхвата на професионалните стандарти на гилдията, както и възможността за контрол върху дейността им, което очевидно е най-важното за тях.
4. Отделянето на ветеринарномедицинските заведения на висшите училища в отделна категория е нарушение и на принципа на свободната конкуренция, заложен в основата на стопанския живот у нас. Преподавателите, работещи в новия вид ветеринарномедицинско заведение, ще са в по-благоприятна позиция спрямо тези, които работят в другите ветеринарномедицински заведения. Това е така, защото в работата си те ползват апаратура, консумативи и др., които се предоставят от учебното заведение, а пък търсената цена е пазарна. Така се изкривява пазарът на ветеринарномедицински услуги в страната.
С направеното предложение Иван Станков безцеремонно демонстрира частния си интерес и създава двойнствено положение във ветеринарномедицинската дейност с явен приоритет на предложения от него нов вид ветеринарномедицински заведения.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Съсловната организация на ветеринарните лекари в България Ви призовава да гласувате против предложението в пленарната зала. Не ставайте съучастници на толкова явен лобизъм, водещ до нарушаване на основни принципи на регулиране на ветеринарномедицинската професия, нарушаване духа на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и основните принципи на правото, както и на свободната пазарна икономика.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС

 


(14.01.2016)
 Уважаеми колеги, на 13.01.2016 г. Комисията по земеделие и храни към Народното събрание разгледа и прие на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. На заседанието присъства ръководството на МЗХ и БАБХ и представители на няколко неправителствени организации за защита на животните. От страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на НС на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Промените, които бяха направени в проекта между първо и второ четене бяха почти изцяло съобразени със становището на БВС прието с решение №5 на НС на БВС проведен на 19.10.2015г. и представено в комисията по земеделие и храни.
Отпаднаха приетите на първо четене предложения :
-промените в чл.8., ал.2, даващи възможност на служители на БАБХ с контролни функции да изпълняват дейност, която контролират;
-промените в чл.26 за отмяна на вида лечебни заведения;
-промените в чл.39 за въвеждане на срок за вкарване на данни в ИС и задължението за посещението на животновъдните обекти през два месеца;
По настояване на БВС стария текст на чл.46ж беше приет като нов чл.137в от ЗВД, което дава възможност БВС да определя ветеринарни лекари, които ще работят в необхванати ферми;
Зам.-председателя на Комисията по земеделие и храни проф. Иван Станков, внесе предложение, което не беше включено в доклада, приет на първо четене и беше отхвърлено в предварителните работни групи, с което се създават университетски лечебни заведения, в които работещите ветеринарни лекари и преподаватели да не са членове на БВС.
В отговор на това предложение Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков, заяви пред комисията, че това е проява на лобизъм и представлява сериозно нарушение на чл.2 от ЗСОВЛБ. Отговора на Председателя на Комисията по земеделие и храни Г-н Румен Христов беше, че народните представители знаят и разбират това. Въпреки всичко пет членове на комисията подкрепиха възражението на БВС, а останалите приеха предложението на проф. Станков.
Не беше прието предложението на БВС да не се отменя изискването за професионален опит на управителите на ветеринарномедицински заведения и комисията прие да отпадне това изискване.
Българския ветеринарен съюз остро възразява срещу такива незаконни и определено лобистки текстове и ще направи всичко възможно при гласуването в пленарна зала това да не бъде допуснато.
Уважаеми колеги, останалите промени в ЗВД ще публикуваме, когато излезе окончателния доклад от второто четене, но най-важните от тях са три годишна програма, която ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, която ще бъде одобрена от Министъра на земеделието до 5 дни след приемането на ЗИДЗВД и утвърдена от Министерски съвет до 20дни. Междувременно се създава работна група по изработка на Тарифа, която ще действа през целия този период и в която БВС има готовност да участва със свои представители с цел защита на най-добрите за нас условия.
От ръководството


(12.12.2015)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на Български ветеринарен съюз поздравява всички членове на съсловната организация на ветеринарните лекари в България с професионалния празник на ветеринарномедицинския специалист – 14 декември.

В своето историческо развитие ветеринарната професия е преминала през много и различни етапи, които по достойнство са оценени от обществото.
С признателност отправяме своята почит и уважение към всички строители и радетели на ветеринарномедицинската професия в България от нейното създаване и утвърждаване до наши дни.
Стремежа на поколения ветеринарни лекари да имат своя независима професионална организация е реализиран с приемането на „Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България“, публикуван на 19.10.2007г. в Държавен вестник, брой 84 с основна цел:
- Български ветеринарен съюз да обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари;
- да защитава професионалните им права и интереси;
- да гарантира защита на обществения интерес при и по-повод осъществяването на ветеринарномедицинската професия;

Наша всеобща задача е да обединим знания, опит и воля за да реализираме Европейските стандарти на ветеринарномедицинската професия в Република България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!


Председател на НС на БВС
Д-р Трифон Цветков
(04.12.2015)
 Публикуваме писмо с изх. № 7559-ЗЖКФ от 04.12.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, относно предоставяне на възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум „туберкулин говежди PPD.


(25.11.2015)
 Уважаеми колеги, на 24.11.2015г. в комисията по земеделие към Народното събрание беше разгледан проект на Закон за изменение на закона за ветеринарномедицинската дейност. Този проект беше внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 23.11.2015г. Същия ден беше обявено спешно извънредно заседание на комисията по земеделие за 24.11.2015г., която да разгледа и приеме на първо четене проекта. Въпреки очевидно краткия срок изразяващ се в часове, ръководството на БВС успя да подготви съответното становище, което да внесе в комисията по електронен път преди заседанието. Освен това бяха проведени спешни срещи с голям брой народни представители, членове на комисията, които бяха запознати подробно със становището на БВС. На самото заседание на комисията по земеделие, което се проведе на 24.11.2015г от 17 часа, от страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Нагласата на ръководството на комисията да се приеме на бързо проекта на закона, без никакво обсъждане и без да се дава думата на засегнатите страни, които присъстваха беше очевидна. Това разбира се не беше случайно, защото днес 25.11.2015г. проекта на ЗИДЗВД е вече включен за разглеждане на първо четене в пленарна зала на заседанието на парламента под т.6.
Въпреки, че всички изказали се народни представители подкрепиха становището на БВС, а някои от тях открито заявиха, че проекта е неприемлив от 14 присъстващи – девет гласуваха –за, а пет – въздържал се.
Българския ветеринарен съюз е силно обезпокоен от това бързо и без спазване на нормалните процедури на съгласуване и обсъждане приемане на толкова важен законопроект. Вероятността да се гласува по подобен начин и в пленарна зала е голяма, но въпреки това ръководството на БВС ще продължи да защитава исканията приети от Национален съвет на 19.10.2015г., като ще вложи цялата си енергия и ресурс, използвайки всички демократични методи на съвременното общество.
За повече информация вижте прикачените файлове.
От Ръководството


(19.11.2015)
 Уважаеми колеги,
на 07.10.2015г. на сайта на БВС, на Актуално е публикувана информация, която е във връзка с предстоящото стартиране на основните мероприятия по ДПП-2015г. и изискванията на ДФ”Земеделие” свързани с Регламент ЕС 702/2014. На същата дата са публикувани образци на Анекси и нови договори за 2016-2020 г.
За да се преустановят всякакви спекулации и коментари за нови изисквания и промени, Ви предоставяме писмо №62-408/04.11.2015г. на Д-р Цветан Димитров - Зам.-министър на МЗХ.
Писмото може да прочетете в прикачения файл.
От Ръководството


(28.10.2015)
 Уважаеми колеги, на 21.10.2015г. на официалната страница на Министерство на земеделието и храните е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. По този повод Националния съвет на БВС на свое заседание прие становище, което днес беше входирано в МЗХ в законовия за възражения срок. Становището може да видите в прикачения файл.
От Ръководството


(07.10.2015)
 Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото стартиране на основните мероприятия по ДПП-2015г. и изискванията на ДФ”Земеделие” свързани с Регламент ЕС 702/2014 и по повод писмо № 4781-ЗЖКФ/04.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев за задължението за представяне на декларации и заявления от фермерите, ръководството на БВС проведе серия от срещи с БАБХ, МЗХ и ДФ”Земеделие”. За да стане възможно изплащането на труда на ветеринарните лекари, изпълняващи мерки по ДПП за 2015г. е задължително всички договори и документи по схемата да отговорят на изискването на новия регламент. Причината за промяната на текстове в основните договори е да се избегне подписването на допълнителни документи /декларации и заявления/, като същевременно се спази Регламент ЕС 702/2014. На основание на това изискване Българския ветеринарен съюз съгласува с писмо изх.№ 113/28.09.2015г. и вх. в БАБХ № 14779/28.09.2015г. образци на Анекси към договорите по чл.137а,б за 2015г., които е необходимо да разпечатите от прикачения файл и да подпишете с фермерите с цел да стане възможно изплащането за 2015г. За да може да стартира в нормалните срокове ДПП-2016г., спазвайки чл.137а от ЗВД са съгласувани и образци на договори по чл.137а,б за 2016г., които колегите желаещи да изпълняват мерки по ДПП-2016г. също могат да свалят от прикачения файл и да ги подписват с фермерите, заедно с анексите за тази година.
От Ръководството


(06.10.2015)
 Уважаеми колеги, на проведения съвет по животновъдство на 29.09.2015 г. в гр.Велико Търново е определен график за провеждане на работни срещи с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, епизоотичната обстановка в страната и на Балканите, регионална политика и поземлени отношения. /виж прикачения файл/. На тези срещи са поканени  практикуващи и официални ветеринарни лекари. Областните председатели на БВС да установят връзка с директорите на ОДБХ за уточняване на евентуални промени в датата и часа на срещите.
На съвета по животновъдство беше взето решение за създаване на областни съвети по животновъдство, които да подготвят предложения и въпроси към националния съвет по животновъдство. По предложение на Председателя на БВС, в тези областни съвети са включени и Председателите на областни съвети на БВС.
От Ръководството


(25.09.2015)
 Във връзка с писмо № 13-4991/20.08.2015г на Зам.-министъра на МЗХ Д-р Цветан Димитров и писмо № 5495 – ЗЖКФ/07.09.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев, относно заплащането на регистрираните ветеринарни лекари за извършената ваксинация срещу син език за 2015г., Ви уведомяваме, че сумата за извършената дейност ще бъде изплатена на 100%. Днес 25.09.2015г. МЗХ преведе първия транш, който представлява 46,84% от общата сума и е възложено на ОДБХ да се депозират за плащане платежните в СЕБРА в понеделник 28.09.2015 г.
От Ръководството


(24.09.2015)
  Във връзка с наше писмо № 094/26.08.2015г. до Г-н Емил Радев евродепутат от ЕНП, в което Българския ветеринарен съюз изразява своята подкрепа за създаването на зоополиция в България, публикуваме официалната покана за участие на БВС в кръгла маса на тази тема на 02.10.2015г. в гр.София.
От ръководството


(07.09.2015)
Уважаеми колеги, Ръководството на БВС ви уведомява, че на 12.09.2015г ( събота ) от 12.35ч. в излъчването по БНТ 1 на предаването „Бразди“, ще имате възможност да видите и чуете интервюто на репортерката Анна Мельова с Главния секретар на БВС проф.д-р Румен Вълчовски. В него той отговаря на въпроси свързани с епизоотичната обстановка в страната и работата на практикуващите ветеринарни лекари. С уважение, Председател на НС на БВС Д-р Трифон Цветков

(07.09.2015)
 Днес 07.09.2015г. в Българска агенция по безопасност на храните се проведе среща между Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков и Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев във връзка с писмо 13-4991/20.08.2015г. на Д-р Цветан Димитров – Зам.-министър на МЗХ относно разходи за извършените манипулации по ваксинация срещу болестта син език.
В изпълнение на цитираното писмо Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев е изпратил до директорите на ОДБХ писмо №5495-ЗЖКФ/07.09.2015г. и указания за изпълнение .
Приложение №1 и №2.
От ръководството


(24.08.2015)
 Уважаеми колеги,
На 17 и 18.08.2015г. ръководството на БВС проведе серия от срещи с ръководството на БАБХ, ДФ”Земеделие” и Зам.-министър Д-р Цветан Димитров. Като резултат от тези срещи Ви уведомяваме следното:
1.Съгласно ДПП и ПНЛБЖ, разходите за закупуване на ваксина срещу син език и мероприятията свързани с приложението й са за сметка на Републиканския бюджет, като същите се кофинансират от Европейската комисия в размер до 50%.
2.До края на месец Август следва да се изготвят документите за плащането, като отпада изискването за допълнителни документи/декларация и заявление/.
3.Плащането ще се осъществи през месец Септември от бюджета на МЗХ, а не от ДФ”Земеделие”.
4.Мероприятията по ДПП-2015г./кръвни проби и алергично изследване за туберкулоза/ ще започнат от началото на месец Октомври. Забавянето се дължи на усложнени процедури по обществените поръчки за биопродукти.
5.Във връзка с това, че плащането на мероприятията по ДПП ще се извърши от ДФ”Земеделие”, задължително условие е да се спазят изискванията на регламент 702/2014., за което БВС и Фонда предстои да съгласуват Указанията преди да бъдат приети от Управителния съвет.
Приложение: Писмо от Д-р Цветан Димитров /вж.прикачения файл/.
От Ръководството
 


(05.08.2015)
 Изх.№088/05.08.2015г.


ДО Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
КОПИЕ
ДО Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА МЗХ
ДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РА


УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,
Във връзка с ваше писмо изх.№ 4781-ЗЖКФ/04.08.2015г., което е изпратено до директорите на ОДБХ и до Българския ветеринарен съюз Ви уведомяваме, че ние изразяваме категорично несъгласие.
Цитираните в писмото Указания за Схема за държавна помощ не са приети и поради това не могат да произведат правно действие. Проектът на Указания е изготвен и обявен на сайта на ДФ „Земеделие“ на 23.06.2015 г., при положение, че към този момент част от мероприятия по ДПП са вече реализирани, включително и мащабната кампания за ваксинация срещу заболяването „син език“ в цялата страна.
Искането за представяне на подписани от собствениците на животни допълнителни два документа-декларация и заявление в този момент, когато вече е средата на годината и има изпълнени мероприятия по ДПП е абсолютно неизпълнимо. Много от собствениците на животни отказват да подпишат такива документи.
БВС е напълно наясно с изискванията на регламент 702/2014 и този регламент е влязъл в сила от 01.07.2014г. Въз основа на него Управителния съвет на ДФ ”Земеделие” е трябвало да приеме указания за държавна помощ във връзка с мерките по ДПП, след което да се подпише споразумение с БАБХ и едва тогава на базата на тези указания и споразумение би следвало да се изработят новите образци на договори с фермерите, които да бъдат съобразени с изискванията на новия европейски регламент. Освен това, самият Регламент предвижда възможност за дерогиране на изискването на чл. 6, параграф 2, като за целта в параграф 5 на същия член посочва мерките, за които се приема, че имат стимулиращ ефект. В буква „г“ на параграф 5 е посочена „помощ за компенсиране на разходите за ликвидиране на болести по животните“, поради което подаването на заявление за помощ не е нужно изобщо.
Уважаеми Д-р Илиев, както добре знаете за 2015г. няма нови съгласувани текстове на индивидуални договори между фермерите и регистрираните ветеринарни лекари и важат миналогодишните образци, но със заповед № РД11-26/14.01.2015г. на изпълнителния директор на БАБХ има утвърден нов образец на договор между ОДБХ и РВЛ. Никъде в тези документи не се изисква представянето на цитираните декларация и заявление. Освен това тези два документа от правна гледна точка представляват свободно волеизявление на бенифициерите и няма как регистрираните ветеринарни лекари да изискват това като тяхно задължение.
Уважаеми Д-р Илиев, Вие лично заявихте, на заседанието на НС на БВС на 21.02.2015г. в гр.София, че след приключването на ваксинацията срещу син език, най-късно до месец юли ще бъде изплатен труда на регистрираните ветеринарни лекари. Недопустимо е след като ветеринарните лекари положиха неимоверни усилия и вложиха сериозни лични средства по организирането и провеждането на това мероприятие, сега след самото изпълнение да се поставят непреодолими условия за изплащането на нашия труд. БВС научи за проекта на Указания за държавна помощ съвсем случайно от страницата на ДФ”Земеделие”. Ние, като изпълнители на тези мерки, не сме съгласни, както с недостатъчния бюджет предвиден за 2015г. така и с някои от изискванията. Поради тази причина уведомихме Вас и Зам.-министър д-р Димитров с писмо изх.№ 81/15.07.2015г. за нашето несъгласие с този проект на указание и искането ни за среща с представители на ДФ”Земеделие”, с цел преодоляване на тези затруднения.
БВС подчертава, че приема задължителния характер на изискванията на регламент 702/2014г., но ние категорично отказваме да бъдем заложник на грешките или несвършената работа на някой държавен служител и е недопустимо поставянето ни в позицията на изнудвани от страна на държавата. Ние предлагаме да се организира спешна среща в седем дневен срок, във формат - ДФ”Земеделие” - МЗХ - БАБХ - БВС с цел решаване на възникналите проблеми. Смятаме, че не от полза нито на държавата, нито на практикуващите ветеринарни лекари, а още по-малко на собствениците на животни поредната провалена година по изпълнение на мерките по ДПП, особено при сложната епизоотична обстановка в момента в страната.
БВС открито заявява, че ще защити обществените интереси и правата на своите членове по всички възможни законови начини и няма да се спре пред нищо, докато не бъдат решени всички натрупани проблеми.


С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС
(05.06.2015)
Уважаеми колеги,

Публикуваме правно становище на адв. Иван Георгиев относно решение № 15 от Протокол № 30/16.03.2015 г. на ККПЕ.«12»