Вход за членове:
Актуално
«12»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(07.10.2015)
 Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото стартиране на основните мероприятия по ДПП-2015г. и изискванията на ДФ”Земеделие” свързани с Регламент ЕС 702/2014 и по повод писмо № 4781-ЗЖКФ/04.08.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев за задължението за представяне на декларации и заявления от фермерите, ръководството на БВС проведе серия от срещи с БАБХ, МЗХ и ДФ”Земеделие”. За да стане възможно изплащането на труда на ветеринарните лекари, изпълняващи мерки по ДПП за 2015г. е задължително всички договори и документи по схемата да отговорят на изискването на новия регламент. Причината за промяната на текстове в основните договори е да се избегне подписването на допълнителни документи /декларации и заявления/, като същевременно се спази Регламент ЕС 702/2014. На основание на това изискване Българския ветеринарен съюз съгласува с писмо изх.№ 113/28.09.2015г. и вх. в БАБХ № 14779/28.09.2015г. образци на Анекси към договорите по чл.137а,б за 2015г., които е необходимо да разпечатите от прикачения файл и да подпишете с фермерите с цел да стане възможно изплащането за 2015г. За да може да стартира в нормалните срокове ДПП-2016г., спазвайки чл.137а от ЗВД са съгласувани и образци на договори по чл.137а,б за 2016г., които колегите желаещи да изпълняват мерки по ДПП-2016г. също могат да свалят от прикачения файл и да ги подписват с фермерите, заедно с анексите за тази година.
От Ръководството


(06.10.2015)
 Уважаеми колеги, на проведения съвет по животновъдство на 29.09.2015 г. в гр.Велико Търново е определен график за провеждане на работни срещи с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, епизоотичната обстановка в страната и на Балканите, регионална политика и поземлени отношения. /виж прикачения файл/. На тези срещи са поканени  практикуващи и официални ветеринарни лекари. Областните председатели на БВС да установят връзка с директорите на ОДБХ за уточняване на евентуални промени в датата и часа на срещите.
На съвета по животновъдство беше взето решение за създаване на областни съвети по животновъдство, които да подготвят предложения и въпроси към националния съвет по животновъдство. По предложение на Председателя на БВС, в тези областни съвети са включени и Председателите на областни съвети на БВС.
От Ръководството


(25.09.2015)
 Във връзка с писмо № 13-4991/20.08.2015г на Зам.-министъра на МЗХ Д-р Цветан Димитров и писмо № 5495 – ЗЖКФ/07.09.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев, относно заплащането на регистрираните ветеринарни лекари за извършената ваксинация срещу син език за 2015г., Ви уведомяваме, че сумата за извършената дейност ще бъде изплатена на 100%. Днес 25.09.2015г. МЗХ преведе първия транш, който представлява 46,84% от общата сума и е възложено на ОДБХ да се депозират за плащане платежните в СЕБРА в понеделник 28.09.2015 г.
От Ръководството


(24.09.2015)
  Във връзка с наше писмо № 094/26.08.2015г. до Г-н Емил Радев евродепутат от ЕНП, в което Българския ветеринарен съюз изразява своята подкрепа за създаването на зоополиция в България, публикуваме официалната покана за участие на БВС в кръгла маса на тази тема на 02.10.2015г. в гр.София.
От ръководството


(07.09.2015)
Уважаеми колеги, Ръководството на БВС ви уведомява, че на 12.09.2015г ( събота ) от 12.35ч. в излъчването по БНТ 1 на предаването „Бразди“, ще имате възможност да видите и чуете интервюто на репортерката Анна Мельова с Главния секретар на БВС проф.д-р Румен Вълчовски. В него той отговаря на въпроси свързани с епизоотичната обстановка в страната и работата на практикуващите ветеринарни лекари. С уважение, Председател на НС на БВС Д-р Трифон Цветков

(07.09.2015)
 Днес 07.09.2015г. в Българска агенция по безопасност на храните се проведе среща между Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков и Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев във връзка с писмо 13-4991/20.08.2015г. на Д-р Цветан Димитров – Зам.-министър на МЗХ относно разходи за извършените манипулации по ваксинация срещу болестта син език.
В изпълнение на цитираното писмо Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев е изпратил до директорите на ОДБХ писмо №5495-ЗЖКФ/07.09.2015г. и указания за изпълнение .
Приложение №1 и №2.
От ръководството


(24.08.2015)
 Уважаеми колеги,
На 17 и 18.08.2015г. ръководството на БВС проведе серия от срещи с ръководството на БАБХ, ДФ”Земеделие” и Зам.-министър Д-р Цветан Димитров. Като резултат от тези срещи Ви уведомяваме следното:
1.Съгласно ДПП и ПНЛБЖ, разходите за закупуване на ваксина срещу син език и мероприятията свързани с приложението й са за сметка на Републиканския бюджет, като същите се кофинансират от Европейската комисия в размер до 50%.
2.До края на месец Август следва да се изготвят документите за плащането, като отпада изискването за допълнителни документи/декларация и заявление/.
3.Плащането ще се осъществи през месец Септември от бюджета на МЗХ, а не от ДФ”Земеделие”.
4.Мероприятията по ДПП-2015г./кръвни проби и алергично изследване за туберкулоза/ ще започнат от началото на месец Октомври. Забавянето се дължи на усложнени процедури по обществените поръчки за биопродукти.
5.Във връзка с това, че плащането на мероприятията по ДПП ще се извърши от ДФ”Земеделие”, задължително условие е да се спазят изискванията на регламент 702/2014., за което БВС и Фонда предстои да съгласуват Указанията преди да бъдат приети от Управителния съвет.
Приложение: Писмо от Д-р Цветан Димитров /вж.прикачения файл/.
От Ръководството
 


(05.08.2015)
 Изх.№088/05.08.2015г.


ДО Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
КОПИЕ
ДО Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА МЗХ
ДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РА


УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,
Във връзка с ваше писмо изх.№ 4781-ЗЖКФ/04.08.2015г., което е изпратено до директорите на ОДБХ и до Българския ветеринарен съюз Ви уведомяваме, че ние изразяваме категорично несъгласие.
Цитираните в писмото Указания за Схема за държавна помощ не са приети и поради това не могат да произведат правно действие. Проектът на Указания е изготвен и обявен на сайта на ДФ „Земеделие“ на 23.06.2015 г., при положение, че към този момент част от мероприятия по ДПП са вече реализирани, включително и мащабната кампания за ваксинация срещу заболяването „син език“ в цялата страна.
Искането за представяне на подписани от собствениците на животни допълнителни два документа-декларация и заявление в този момент, когато вече е средата на годината и има изпълнени мероприятия по ДПП е абсолютно неизпълнимо. Много от собствениците на животни отказват да подпишат такива документи.
БВС е напълно наясно с изискванията на регламент 702/2014 и този регламент е влязъл в сила от 01.07.2014г. Въз основа на него Управителния съвет на ДФ ”Земеделие” е трябвало да приеме указания за държавна помощ във връзка с мерките по ДПП, след което да се подпише споразумение с БАБХ и едва тогава на базата на тези указания и споразумение би следвало да се изработят новите образци на договори с фермерите, които да бъдат съобразени с изискванията на новия европейски регламент. Освен това, самият Регламент предвижда възможност за дерогиране на изискването на чл. 6, параграф 2, като за целта в параграф 5 на същия член посочва мерките, за които се приема, че имат стимулиращ ефект. В буква „г“ на параграф 5 е посочена „помощ за компенсиране на разходите за ликвидиране на болести по животните“, поради което подаването на заявление за помощ не е нужно изобщо.
Уважаеми Д-р Илиев, както добре знаете за 2015г. няма нови съгласувани текстове на индивидуални договори между фермерите и регистрираните ветеринарни лекари и важат миналогодишните образци, но със заповед № РД11-26/14.01.2015г. на изпълнителния директор на БАБХ има утвърден нов образец на договор между ОДБХ и РВЛ. Никъде в тези документи не се изисква представянето на цитираните декларация и заявление. Освен това тези два документа от правна гледна точка представляват свободно волеизявление на бенифициерите и няма как регистрираните ветеринарни лекари да изискват това като тяхно задължение.
Уважаеми Д-р Илиев, Вие лично заявихте, на заседанието на НС на БВС на 21.02.2015г. в гр.София, че след приключването на ваксинацията срещу син език, най-късно до месец юли ще бъде изплатен труда на регистрираните ветеринарни лекари. Недопустимо е след като ветеринарните лекари положиха неимоверни усилия и вложиха сериозни лични средства по организирането и провеждането на това мероприятие, сега след самото изпълнение да се поставят непреодолими условия за изплащането на нашия труд. БВС научи за проекта на Указания за държавна помощ съвсем случайно от страницата на ДФ”Земеделие”. Ние, като изпълнители на тези мерки, не сме съгласни, както с недостатъчния бюджет предвиден за 2015г. така и с някои от изискванията. Поради тази причина уведомихме Вас и Зам.-министър д-р Димитров с писмо изх.№ 81/15.07.2015г. за нашето несъгласие с този проект на указание и искането ни за среща с представители на ДФ”Земеделие”, с цел преодоляване на тези затруднения.
БВС подчертава, че приема задължителния характер на изискванията на регламент 702/2014г., но ние категорично отказваме да бъдем заложник на грешките или несвършената работа на някой държавен служител и е недопустимо поставянето ни в позицията на изнудвани от страна на държавата. Ние предлагаме да се организира спешна среща в седем дневен срок, във формат - ДФ”Земеделие” - МЗХ - БАБХ - БВС с цел решаване на възникналите проблеми. Смятаме, че не от полза нито на държавата, нито на практикуващите ветеринарни лекари, а още по-малко на собствениците на животни поредната провалена година по изпълнение на мерките по ДПП, особено при сложната епизоотична обстановка в момента в страната.
БВС открито заявява, че ще защити обществените интереси и правата на своите членове по всички възможни законови начини и няма да се спре пред нищо, докато не бъдат решени всички натрупани проблеми.


С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС
(05.06.2015)
Уважаеми колеги,

Публикуваме правно становище на адв. Иван Георгиев относно решение № 15 от Протокол № 30/16.03.2015 г. на ККПЕ.(20.04.2015)
ОБЯВА
На основание чл. 14, ал. 1 от Правилника за работа на фондовете на Български ветеринарен съюз. На 21.04.2015 г. от 10.30 часа, в централния офис на НС на БВС в гр. София ще се проведе редовно заседание на Съвета за управление на фондовете, при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили искания.;
2. Разни.

Д-р Петър Дойчев
Председател на СУФ


(20.03.2015)
В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК в брой 19 от 13.03.2015 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 6 март 2015 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(04.03.2015)
Уважаеми колеги,
Днес 04.03.2015г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. по внесения проект от Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева.
Очаквайте публикуването на постановлението в Държавен вестник.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС
 


(28.02.2015)
На 27.02.2015г. приключи процедурата по съгласуването на проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е внесла проекта за приемане от Министерски съвет.
От ръководството.
 

(26.01.2015)
 Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството


(22.01.2015)
Уведомяваме Ви, че във връзка със публикуваните на страницата на Министерство на земеделието и храните два законопроекта за изменение и допълнение на ЗВД и ЗЗЖ , Българския ветеринарен съюз е изготвил и изпратил приложените в прикачените файлове становища.
Както вече Ви информирахме, БВС ще участва в създадена междуведомствена работна група към Министерство на земеделието и храните със заповед РД09-22/16.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева със задача за изработване на национална стратегия за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на страната.
Представители на БВС са Д-р Румен Стоянов-Зам. Председател на НС на БВС и Д-р Николай Бенгюзов – Председател на ОК- София-град.
По повод организиран протест във фейсбук с мото „Погребват закона за защита на животните”, Българския ветеринарен съюз декларира, че не е взимал решение за организиране и участие в този протест. Нашето виждане е, че предприетата инициатива от страна на МЗХ за създаване на междуведомствена работна група е правилна и това е начина, чрез обсъждане на всички гледни точки и становища да се вземат най-правилните решения, защото проблема с безстопанствените животни е сериозен.
БВС изразява своята готовност за широк обществен дебат с участието на всички ангажирани с този проблем институции и неправителствени организации.

От ръководството


(20.01.2015)
Уведомяваме Ви, че от 29.12.2014г. има влязъл в сила нов регламент 576 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година
относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003. Този регламент е задължителен за страните членки и се прилага пряко в тях.
Въз основа на този регламент е създадена междуведомствена работна група към Министерство на земеделието и храните със заповед РД09-22/16.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева със задача за изработване на национална стратегия за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на страната.
В състава на тази група във връзка с писмо №4/14.01.2015г. на Председателя на БВС са включени двама наши представители – Д-р Румен Стоянов - Зам. Председател и Д-р Николай Бенгюзов - Председател на ОК-София-град.
На 19.01.2015 г. сме получили уведомление за първо заседание на работната група на 27.01.2015г. от 10ч. в МЗХ.
Необходимо е до 22.01.2015г. да се изпратят предложения за текстове във връзка с националната стратегия.
Призоваваме всички колеги да се включат със свои предложения и мнения, които да изпратят най - късно до 21.01.2015 г./сряда вечерта/ на официалния имейл на БВС.


Приложение 1- Регламент 576
Приложение 2 - Заповед РД 09-22/16.01.2015г.
Приложение 3 - Писмо № 4/14.01.2015г.
Приложение 4 – Уведомление

От ръководството


(07.01.2015)
Уважаеми колеги,

Приложено изпращам Ви писмо с изх. № 47-ЗЖКФ/07.01.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на БАБХ до директорите на ОДБХ. Относно даване на достъп до Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ на регистрираните ветеринарни лекари.
Моля информирайте всички регистрирани ветеринарни лекари от вашите ОК и влезте в контакт с директорите на ОДБХ за изпълнение на дадените указания в писмото.

Приложение: Писмо с изх. № 47-ЗЖКФ/07.01.2015 г. на БАБХС уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС


«12»