Вход за членове:
Актуално
«123»

(29.08.2014)
НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
Уважаеми колеги,

На 27.08.2014 г. /сряда/ се проведе второ заседание на междуведомствената работна група, на която е възложено да подготви промените в Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП. Българския ветеринарен съюз представи становището, което е публикувано на нашия сайт в раздел Новини.
От страна на БВС участваха:
1. Д-р Трифон Цветков - Председател на НС;
2. Д-р Петър Дойчев - Зам. председател на НС;
3. Д-р Мирослав Първанов - председател на КНД към НС;
4. Г-н Иван Георгиев - юрист на БВС;
5. Г-н Георги Янчев - финансов консултант на БВС;
Представителите на БВС аргументирано и обосновано защитиха представеното становище по Тарифа-2014 г.
В процеса на обсъждането, зам.-изпълнителния директор на БАБХ Д-р Радослав Карабаджаков изложи позицията на Агенция по безопасност на храните и СВЛБ, а тя накратко е следната:
- финансовите средства, които БВС настоява да бъдат осигурени за изпълнението на ДПП са изключително много и същата работа по ДПП държавните лекари ще извършат при условията на сега действащата Тарифа и в рамките на наличните средства;
- ще бъдат закупени превозни средства и назначен помощен персонал към държавните лекари, които ще извършват мерки по ДПП.
- ще се обсъди възможност тази дейност да се обявява на търг;
- от 03.09.2014 г. /сряда/ ще започне още по-масирано и активно действие от страна на служителите на БАБХ по изпълнението на мерките по ДПП, а онези служители които не изпълнят заповедта ще бъдат административно наказвани.
Колеги, всичко това звучи нереално на фона на действащото българско и европейско законодателство, но е факт!
Ще позволим ли това да се случи?
Ще защитим ли професията - Ветеринарен лекар?
Българския ветеринарен съюз откликва на исканията на практикуващи ветеринарни лекари от цялата страна и организира национален протестен митинг на 04.09.2014 г. от 11.00 часа пред сградата на БАБХ в гр. София, бул.”Пенчо Славейков”№15 под надслов:
„ЛИПСА НА СТРАТЕГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ”

От Ръководството


(23.08.2014)
със заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-544/22.08.2014г. е създадена междуведомствена работна група с Председатели Г-жа Марина Бакалова и Доц.Георги Костов,заместник –министри на земеделието и храните със задача да изготви:
1. Анализ и предложение за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2014г. със срок за изпълнение 29.08.2014г.
2. Проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2015г. със срок за изпълнение 28.11.2014г.
На 22.08.2014г. в зала Голям колегиум в сградата на Министерство на земеделието и храните, се проведе първо заседание на работната група. От страна на БВС участва Председателя на НС на БВС, който мотивирано и обосновано изложи необходимостта от промени в Тарифа-2014г.
Следващото заседание на работната група ще се проведе на 27.08.2014г., на което БВС ще представи писмено предложението си съгласно решението на Националния съвет и позицията изразена на националния протест от 09.07.2014г пред Министерски съвет.
В спешен порядък Министъра на земеделието и храните ще внесе предложението на работната група за приемането на новата Тарифа-2014г. от Министерски съвет.
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(21.08.2014)
Уважаеми колеги,
Днес 21.08.2014 г. в МЗХ се проведе Консултативен съвет по животновъдство и заседание на Кризисния щаб за борба с болестта „Син език“.
В срещите участваха от страна на МЗХ:
Министъра на земеделието и храните г-н Васил Грудев, Зам. Министър доц. Георги Костов и Зам. Министър Марина Бракалова.
От страна на БАБХ:
Изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов, Зам. Директора на БАБХ д-р Радослав Карабаджаков, началник отдел „Здравеопазване на животните“ д-р Пенчо Каменов, главен санитарен инспектор д-р Янко Иванов и д-р Михаил Бащавелов, Директора на център за управление на риска проф. Бойко Ликов и Директора на НИДВМИ д-р Неделчо Неделчев.
Представители на браншови организации.
От страна на БВС участваха:
Проф. Румен Вълчовски и Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков.
По уважителни причини отсъстваше проф. Михни Люцканов.
Основна тема на обсъждането беше предоставяне на актуална информация свързана с болестта „Син език“ и мерките, които следва да бъдат предприети за нейното ограничаване.
Най-същественото, което касае практикуващите ветеринарни лекари беше заявено от Министъра на земеделието и храните, че е поел ангажимент да внесе в Министерски съвет предложение за изменение в Тарифата за 2014 г., при условията на Тарифата за 2013 г., за което е необходимо технологично време.
Той призова членовете на БВС да се включат активно в борбата с болестта „Син език“.
Председателя на БВС заяви, че практикуващите ветеринарни лекари са постоянно на терена и оказват необходимата помощ на животновъдите.
Д-р Цветков специално заяви, че за да се реализира стратегията за изпълнение на имунопрофилактичните мероприятия за 2014 г. проф. Моллов трябва да отмени всички заповеди, с които възлага изпълнението на имунопрофилактиката на държавните ветеринарни лекари и да бъде възстановен достъпа до информационната система.
В заключение Министъра на земеделието и храните призова в тази тежка обстановка да се обединят усилията на всички ветеринарни специалисти в страната.


(15.08.2014)
 Уважаеми колеги,

Днес 15.08.2014г. председателя на БВС д-р Трифон Цветков проведе среща в Министерския съвет, на която беше изложена позицията на съюза във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма.

По изричното настояване на г-н Васил Грудев Министър на земеделието и храните уведомяваме всички членове на БВС , че в спешен порядък той ще внесе предложение в Министерския съвет за изменение в тарифата за определяне на цените които се заплащат за изпълнението на мерките по ДПП приета с ПМС №184 от 04.07.2014г. , като с изменението се предвидят параметрите на тарифата действала през 2013г. приета с ПМС №151 от 19.07.2013г.
Ще бъде осигурено финансовото обезпечаване на изпълнителите на ДПП през 2014г. – практикуващи ветеринарни лекари.
По предложение на БВС в кризисния щаб за борба с болестта син език са включени :Проф.Михни Люцканов , проф. Румен Вълчовски и д-р Трифон Цветков.
От Ръководството


(12.08.2014)

Уважаеми колеги,  

на 12.08.2014г. се проведе дирекционен  съвет на БАБХ, с участието на директорите и началниците на отделите здравеопазване на ОДБХ, на който е заявена категоричната позиция за изпълнение на заповед РД11-1309/07.08.2014г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Дадено е указание да се атакуват за пореден път регистрираните ветеринарни лекари да подпишат договори с ОДБХ за изпълнение на ДПП-2014г. на база на старите ветеринарни участъци.
Това е поредното доказателство за груб натиск и нарушаване законите в страната от БАБХ.
БВС ще подкрепи и защити ветеринарните лекари-държавни служители, чиито конституционни права са нарушени, със задълженията които им се вменяват в цитираната заповед.

Колеги, не се подавайте на внушения и заплахи!
Длъжни сме да защитим професиолналната си позиция и да спазим решенията на Националния съвет.

Време е за организиране на мащабен протест пред БАБХ.
 
 За датата и часа ще бъдете уведомени допълнително.

От Ръководството

 
 
 


 

 (11.08.2014)
 За редовно заседание на ККПЕ

(05.08.2014)
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК ВСИЧКИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка със сложната епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Син език, моля да предоставите на електронната поща на БВС справка, която да съдържа:

1. Има ли официално обявено заболяване на територията на Вашата област, в кои населени места и какъв е броя на умрелите (унищожени) животни.
2. Вземат ли се кръвни проби за изследване и установяване на заболяването.
3. Извършва ли се необходимата профилактика за ограничаване разпространението на заболяването.
4. Констатирани ли са нови случаи на заболяването, които не са обявени, в кои населени места и какъв е размера на загубите.

Моля да представите справката на електронната поща на БВС към 05.08.2014 г., която е необходима за доклад пред Министерски съвет във връзка с уточняване на действителното разпространение на заболяването Син език.

За всеки нов случай след тази дата моля своевременно да ни уведомявате.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(30.07.2014)
О Б Я В А
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на НС на БВС на 04 август 2014 г., от 11.00 часа, в гр. Лясковец, обл. В. Търново, в хотел Лесопарка” / справки Д-р Спасова, тел. 0878153074/, при следния дневен ред:
 
1. Анализ и контрол по изпълнението на Решения № 1, 2 и 3, по Протокол от проведено неприсъствено гласуване от 07.04.2014 г. на НС и вземане на произтичащите от това решения;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков и Председателите на ОблС
 
2. Приемане на проекто бюджет на БВС за 2014 г. и утвърждаване на бюджетната рамка на ОК за 2014 г.;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков
 
3. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Фондовете на БВС;
Докладва: Зам. Председател на НС на БВС Д-р Дойчев
 
4. Разни.

Моля отсъстващите по обективни причини членове на НС на БВС да предоставят пълномощно по утвърдения образец.


Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС

30.07.2014 г.(22.07.2014)
 Уважаеми колеги,
 
 
              Във връзка с упражняваният психологически натиск от страна на служители на ОДБХ, които се опитват да принудят практикуващите ветеринарни лекари да подписват Покани за сключване на договори и Декларации за отказ от сключване на договори, на основание на Становището на юриста на БВС, настояваме да проявите твърдост и самочувствие и да отказвате да подписвате каквито и да е било подобни документи. Те нямат никаква юридическа стойност и целят за пореден път да ни разединят, като ни принудят още един път (кой ли пореден) да измъкнем ветеринарната администрация от ситуацията, създадена от самата нея.
                Ние не отказваме да работим, ние отказваме предложените ни Тарифа и Договори с коефициент на редукция, ние отказваме да работим при условия на тотално погазване на законността в нашата дейност. За това всеки директор на ОДБХ е уведомен за общото решение на колегите по области и не е необходимо, дори е вредно поддаването на натиска.
         Колеги, нека покажем, че само ние сме в състояние да извършим дейностите по профилактика! Нека докажем, че БАБХ без нас не е в състояние да се справи с тези дейности! Нека отстоим правото си на достойно заплащане и извоюваме законност в нашата работа!

    От Ръководството на БВС(02.07.2014)
Уведомяваме Ви за своевременната реакция на Президента на Република България във връзка с наше писмо с изх. №89/26.06.2014 г. относно епизоотичната обстановка в страната.(25.06.2014)
За запознаване с целта на протеста и начина на организирането му прилагаме Уведомление, което съдържа всички данни за това. При неяснота и за уточняващи въпроси запитвания може да направите на посочения в Уведомлението телефон.

Д-р Илия Чобанов, Главен секретар на БВС
(02.06.2014)

Проведена на 02.06.2014 г. в БТА.

 (30.05.2014)
Пресконференция на Българския Ветеринарен Съюз на 02.06.2014г. от 11.00 ч. в БТА
Тема: Българския Ветеринарен Съюз обявява тревога:
1. Кой има интерес от унищожаването на българското животновъдство и ветеринарната професия в България?
2. Как Българската агенция по безопасност храните осъществява контрола на храните по цялата хранителна верига?
3. Защо с предложения проект на Тарифа е застрашено изпълнението на Държавната профилактична програма за 2014г?
4. Защо Министерство на земеделието и храните не оценява адекватно сложната епизоотична обстановка в страната, когато по цялата западна и южна граница сме застрашени от нахлуване на екзотични болести по животните?
5. Българският Ветеринарен Съюз в продължение на година и половина търси отговор от Българска агенция по безопасност на храните защо се укриват огнища на Туберкулоза по Говедата в България?

На всички тези и други въпроси ръководството на БВС ще даде отговор.


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС
 


(21.05.2014)
Във връзка с писмо изх.№065/08.05.2014г. на Председателя на БВС до Г-н Явор Гечев-Зам.Министър на МЗХ, Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на ДПП през 2014г, която беше утвърдена от Министър Греков е спряна.
Същата е върната в БАБХ с указание за разработване на единна Тарифа за обезпечаване изпълнението на ДПП за 2014г. при финансова рамка не по-малка от тази през 2013г.
От Ръководството


(16.05.2014)
ПОКАНА
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ- СОФИЯ
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на среща на ВИПУСК`74, която ще се проведе на 07 юни 2014 г.
Сборният пункт е пред ректората на бившия ВМИ-София от 13,00ч.
Моля, за улеснение на организаторите, потвърдете присъствие на
д-р Даньо Данев на тел.: 0888/98 39 49 или на имейл da4e@abv.bg.
В името на нашите спомени, нека се върнем към отлетелите дни!
Заповядайте, очакваме Ви!

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
(15.05.2014)
ОБЯВА
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 20.05.2014 г., което ще се проведе в гр. Стара Загора, к-с „Тифани“ до магазин БИЛА от 11.00 часа, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на ККПЕ за периода 14.03.2014 г. - 20.05.2014 г.;
2. Решение във връзка с решение на мандатната комисия от общото събрание на БВС от 29.03.2014 г.
3. Разглеждане финансовата дисциплина на БВС.
4. Разглеждане на жалби.

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ«123»