Вход за членове:
Архив новини 2015
«12»

(12.12.2015)
Списание „ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА“
Уважаеми колеги,

По случай професионалния празник на ветеринарномедицинския специалист, очаквайте на 14.12.2015г.,изданието на Български Ветеринарен Съюз – списание „Ветеринарна практика“.

От ръководството(04.12.2015)
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ

На основание чл. 16 от ЗСОВЛБ свиквам открито редовно заседание на ККПЕ на 17.12.2015./четвъртък/,което ще се проведе в гр.София , хотел” АТМ” ,малка заседателна зала, от 10 часа.,при следния дневен ред:

1.Семинар с председателите на ОККПЕ.
2.Отчет за дейността на ККПЕ от 16.03.2015г. до 16.12.2015г.
3.Вземане на решения по законосъобразността на взетите решения от НС за периода .
4.Разглеждане финансовата дисциплина на БВС.
5.Разглеждане жалби и сигнали до ККПЕ.
6.Промяна На правилника на ККПЕ.
7.Разни

На заседанието е здължително присъствието на председателите на ОККПЕ.При невъзможност за присъствие да изпратят член на ОККПЕ.
Отправям покана до председателят,зам.председателите на НС , главният секретар и адвоката на БВС.
Разходите за пътуването на членовете на ККПЕ и председателите на ОККПЕ ще бъдат за сметка на областните колегии.


д-р Тодор Тодоров
Председател на ККПЕ(03.12.2015)
Писмо от изп. директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев

Уважаеми колеги,

Представяме ви имейл получен на 02.12.2015г. от изп.директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев със следния текст:

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ДА ЗАКУПЯТ И ИЗПОЛЗВАТ ЛИЦЕНЗИРАН ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДИАГНОСТИКУМ „ТУБЕРКУЛИН ГОВЕЖДИ PPD“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ТУБЕРКУЛИНИЗАЦИТА СЪГЛАСНО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2015 Г.

СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКУПЕНИТЕ ДИАГНОСТИКУМИ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДНООПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ.

ЗА ДОПУСТИМ РАЗХОД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДИАГНОСТИКУМА ЩЕ СЕ ПРИЗНАЕ ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДОЗА ДО 0.50 ЛВ. БЕЗ ДДС.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ И ЗАПЛАЩАТ РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПЕН И ВЛОЖЕН/ИЗПОЛЗВАН/ ТУБЕРКУЛИН.

СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМИТЕ ПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ЗА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ.


ЗА ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ ПРИ ЦУ НА БАБХ НА ТЕЛ.: 029159842 И 029159850.

 От ръководството(02.12.2015)

Уважаеми колеги,

Представяме Ви протокола от заседание на комисията по земеделие и храни проведено на 24.11.2015г.

От ръководството(27.11.2015)
 Днес, след многократни разговори с експерти от БАБХ и ДФ"Земеделие" ръководството призова Д-р Цветан Димитров - Зам.-министър на МЗХ да съдейства във връзка с проблема по плащането на мерките по ДПП-2015г за периода 02.01.2015г до 06.03.2015г. За повече  информация вижте прикачения файл.


(19.11.2015)
 Днес 19.11.2015г. председателя на БВС Д-р Трифон Цветков беше информиран, че през следващата седмица ще бъде преведена останалата част от сумата за извършената ваксинация срещу болестта син език.
От Ръководството


(30.10.2015)
 Уважаеми колеги, днес 30.10.2015г. БВС беше информиран с писмо №6669-ЗЖКФ/30.10.2015г. от Д-р Дамян Илиев за предстоящото стартиране от 31.10.2015г. на взимането на кръвни проби. В прикачените файлове може да прочетете писмото и таблиците с разпределението на кръвните проби по лаборатории и по индивидуални профилактични планове за цялата страна.
От Ръководството


(21.10.2015)
 Решения от заседание на НС на БВС проведено на 19.10.2015г. в гр.София хотел „АТМ”

1. Решение №1: БВС декларира, че регистрираните ветеринарни лекари ще извършват мероприятията по ДПП-2015г. след предоставяне на диагностикуми, съгласно сключените договори с ОДБХ.
2. Решение №2: БВС приема печатен орган на организацията да бъде списанието „Ветеринарна практика” и членовете на БВС ще получават списанието безплатно, като стойността му от 1лв. ще се финансира от „Фонд квалификация и информационно обслужване“.
3. Решение №3: НС Отменя свое решение №13/18.01.2014г. с текст: ”НС на БВС реши всички договори на стойност над 1000 лева годишно да влизат в сила след решение на НС.”
4. Решение №4: Във връзка с въвеждане на по-строга финансова отчетност и дисциплина НС взе следните решения:
4.1. Националният съвет на БВС възлага на Председателя на НС да продължи изясняването на конкретните финансови нарушения по областни колегии и да представи писмен отчет пред НС за взетите мерки съгласно Устава на БВС и действащата в страната нормативна уредба;
4.2. НС задължава председателите на областните колегии до 30 ноември 2015г. да попълнят данните за внесения членски внос /касово и по банков път/ по дати на вноските, в регистъра на колегията;
4.3. Националният съвет предлага на предстоящото ОСП да вземе решение за промяна на чл.17, ал.1, т.2, чл.20, ал.1. ал.3. и чл.21 от Устава на БВС по отношение еднократен членски внос за цялата година, внесен до 31.01. на текущата година.
5. Решение №5: НС прие становище по проект на ЗИДЗВД предложен от МЗХ.
6. Решение №6: НС Прие правила за ползване на форума на сайта bvsbg.com.

 


(12.10.2015)
  На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на НС на БВС на 19 октомври 2015 г. /понеделник/, от 10.30 часа, в гр. София, в хотел АТМ ”бул.”Цариградско шосе” № 131, при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на решенията на Националния съвет на БВС.
Докладва: Председател на НС на БВС Д-р Цветков
2. Информация за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2015г.
Докладва: Председател на НС на БВС Д-р Цветков
3. Обсъждане на проект на МЗХ на Закон за изменение и допълнение на ЗВД.
Докладва: Председател на КНД Д-р Първанов
4. Обсъждане и приемане на правила за ползване на форума на bvsbg.com.
5. Разни.
Моля отсъстващите по обективни причини членове на НС да представят пълномощно по утвърден образец.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(08.10.2015)
На 02.10.2015 г. в Информационния офис на Европейския парламент в София се проведе кръгла маса на тема „Бъдещето на зоополицията в България”. Организатори на тази среща бяха г-н Емил Радев, Член на Европейския парламент и на Интергрупата за благосъстояние и опазване на животните, фондация „Четири лапи” и популярното шоу „Господари на ефира”. За участие в кръглата маса бяха поканени разследващи полицаи, прокуратура, ресорни министерства (МВР, МЗХ и МОСВ) и неправителствени организации, работещи в сферата на защита правата на животните в България. Представители на ФВМ при ЛТУ проф. Богдан Аминков и на БВС д-р Румен Стоянов, д-р Андонова и д-р Щерев бяха единствените ветеринарномедицински специалисти сред представителите на 20(двадесет) организации, фондации и сдружения за защита на животните от цялата страна в т.ч. семейство Замфирови от „Ветеринарна Е-практика”.(30.09.2015)
 Във връзка с предстоящото стартиране на Държавната профилактична програма за 2015г. и определения брой проби, които следва да бъдат изпратени за изследване, БВС получи таблица с разпределението на пробите по лаборатории /вж. прикачения файл/.


(24.08.2015)
 Уважаеми колеги,
в изпълнение на споразумението сключено между БВС и БАБХ на 01.12.2014г., ни е предоставена следната информация, която ние публикуваме с цел запознаване на практикуващите ветеринарни лекари:
В Република Гърция /префектура Еврос/ има обявено огнище на Нодуларен дерматит. За целта в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград се предприемат мерки за недопускане на заболяването в страната. Забранява се предвижването /с изключение до кланици/ на ЕПЖ и ДПЖ в тези области.
Подробности в прикачените файлове.
 


(10.08.2015)
 информираме Ви за проведена среща между ръководството на БВС и Национален съюз на говедовъдите в България. В резултат от срещата от НСГБ до Ипълнителния директор на БАБХ беше изпратено следното писмо:(23.06.2015)
Уважаеми колеги,

с решение на Национален съвет от 19.06.2015г. беше избран нов състав на Комисията по нормативни документи към НС. На комисията беше възложено да подготви предложения за промени в ЗВД, като тя беше упълномощена да участва в работна група към БАБХ и в последствие в МЗХ за защитата на тези предложения. В тази връзка публикувам новия състав на комисията със съответните координати. Призовавам всички колеги, които имат идеи и предложения да ги изпращат на официалния имейл на БВС или на членовете на комисията, като молбата ми е да бъдат в писмен вид със конкретно съдържание.
 


(26.05.2015)
ОБЯВА
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на НС на БВС на 19 юни 2015 г., от 10.00 часа, в гр. Лясковец, обл. В. Търново, в хотел Лесопарка” / справки Д-р Спасова, тел. 0878153074/, при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на решенията от ОСП на БВС;
Докладва: Председател на НС на БВС
д-р Цветков
 
2. Избор на Главен секретар;
Докладва : Председателя на НС на БВС
д-р Цветков
 
3. Връчване на индивидуалните бюджети на Областните колегии;
Докладва: Председателя на НС на БВС
д-р Цветков

4. Доклад на Председателя на ККПЕ във връзка с Решение № 15 от Протокол № 30/16.03.2015 г.;
Докладва: Председателя на ККПЕ

5. Попълване състава на КНД и обсъждане на основните насоки за промени в Устава на БВС; 
Докладва: Председателя на КНД
д-р Първанов
6. Разни.

Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС
 


(22.05.2015)
До членовете на Областния съвет на Областна колегия на БВС Пловдив и членовете на Областна колегия на БВС Пловдив.


(18.05.2015)

Уважаеми колеги,

публикуваме правилата за ползване форума на bvsbg.com.

От Ръководството

 (13.05.2015)
В централния офис на Български ветеринарен съюз на 12.05.2015 г. в изпълнение на Решение № 20 на Общото събрание на БВС се проведе среща на Ръководството на БВС, работната група в състав: д-р Мирослав Първанов, д-р Цветана Спасова, д-р Станьо Габаров, д-р Радослав Архипов, д-р Пламен Конов, д-р Мартин Георгиев и д-р Ирена Андонова(неприсъства защото е извън страната) и с участието на д-р Георги Чобанов – началник отдел „Здравеопазване“ на МЗХ и Председател на работната група за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
На работната среща се обсъдиха предложенията: на работната група за изготвяне на проект на Национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени животни на територията на страната, Българска агенция по безопасност на храните, Тракийски университет и СВЛБ.
Позицията на Български ветеринарен съюз по направените предложения са аргументирано изложени в становище по проекта за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност с изх. № 039/09.04.2015 г. до Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева и допълнение към становището на БВС с изх. № 042/23.04.2015 г. до Председателя на работната група за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност д-р Георги Чобанов.
На 26.05.2015 г. в Министерството на земеделието и храните ще се проведе заседание на работната група за обсъждане на направените предложения за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Приложение:
1. Заповед № РД 09-260/22.04.2015 г. на Министъра на земеделието и храните.;
2. Становище на БВС по проекта за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност с изх. № 039/09.04.2015 г.;
3. Допълнение към становище на БВС с изх. № 042/23.04.2015 г.
 
От Ръководството на БВС.


(05.05.2015)
Публикуваме протоколите от:
1. Заседание на работна група за изготвяне на проект на Национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени животни на територията създаден със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-22/16.01.2015 г.;
2. Заседание на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност създадена със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-110/18.02.2015 г. Второ заседание на работната група – 13.03.2015 г.;
3. Заседание на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност създадена със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-110/18.02.2015 г. Четвърто проведено на 06.04.2015 г.;
4. Заседание на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност създадена със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-260 от 22.04.2015 г. Първо заседание на работната група – 23.04.2015 г.

Д-р Румен Стоянов
Зам.-председател на НС на БВС


«12»