Вход за членове:
Ветеринарни новини
снимка
 Тъжни дни за ветеринарномедицинската професия...
На 05.08.2020 г. в храм „Св. София” се сбогувахме с колоса на българската ветеринарна медицина – символ на влияние, достолепие и авторитет.
Сбогувахме се с ПАТРИАРХА НА СВЕТОВНАТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
Българинът, който в професионалния си път заемаше най-отговорните длъжности последователно на национално, европейско и световно ниво и с дейностите си допринесе неговото име и името на България да се произнасят с такъв респект и уважение, не само от ветеринарномедицинските специалисти, но и от държавните ръководители на много страни и международни организации.
Развитието и постиженията на ветеринарномедицинската служба в България са тясно свързани с името на проф. Белев. През 1975 г. той е назначен за началник на управление “Ветеринарно дело”. С оглед преодоляване на трудностите в организационната структура и управление, чрез научно обоснована разработка и по предложение на д-р Белев се създава Научно-производствено обединение „Ветеринарно дело” като орган на държавното управление. В продължение на 14 години той е ръководител на тази служба в България и със своя професионализъм, организаторски качества, висока ерудиция и компетенция допринася извънредно много за издигане престижа й както в национален, така и в международен аспект. С много голям интерес е посрещната новата организация и от ръководителите на ветеринарномедицинските служби на много държави от цял свят, които я приемат като еталон. Изграждането на този модел на единна ветеринарномедицинска организация е върхово постижение във вековната история на ветеринарната медицина в България.
Професионалната биография на проф. Белев несъмнено е свързана с изключително успешна международна дейност. Активното му участие в най-висшите междуправителствени организации остава следа в световната ветеринарномедицинска професия. През 1981 г. д-р Белев е избран за член на Изпълнителния комитет на Европейската комисия по контрол на шапа към ФАО, а в периода 1989 – 1993 г. е първи вицепрезидент на същата. От 1972 г. д-р Белев е постоянен делегат на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). През 1988 г. едновременно е определен за член на Административната комисия и за президент на Регионалната комисия за Европа на OIE. През 1991 г. става и Регионален представител на OIE за Източна Европа. На тези високо отговорни длъжности проф. Белев е избиран последователно 7 пъти. На генералната сесия на OIE през 2012 г. той е избран единодушно за най-високата длъжност на организацията, а именно Почетен президент на Регионалната комисия на Европа и Регионалното представителство за Източна Европа на OIE. Приносът на проф. Белев за издигане и утвърждаване престижа на Световната организация за здравеопазване на животните сред страните е огромен. Той координира действията на страните от Източна Европа, Балтийския район и Близкия Изток, по отношение на здравеопазването на животните, от 1994 г. насам; съдейства за приемане на нови страни членки на OIE; инициира и участва в разработването и приемането на 5-годишните стратегически планове, с които организацията промени коренно своята дейност. От регистратор и информатор на епизоотичната обстановка в света, OIE се превърна в орган, който прогнозира епизоотичните рискове и все по-ефективно управлява тези процеси.
С многобройните си срещи с президенти, председатели на парламенти, министър-председатели, министри на външните работи и на земеделието в редица страни на света, проф. Белев допринесе здравеопазването на животните и контрола на храните да излезе от тесните рамки на ветеринарномедицинската професия и да се превърне в държавна политика и в изключително важно обществено значимо явление. През годините проф. Белев е инициатор и за многостранни контакти с ръководителите на ветеринарните служби от отделните страни. Той е един от главните двигатели и реализатори на идеята за по-тясно сътрудничество и взаимодействие между източноевропейските и западните страни, а също така на OIE с ЕС, ФАО, СЗО, Комисията по Кодекс алиментариус, Световната търговска организация и Световната банка. Неговата дейност като президент на Комисията за Европа при OIE става еталон и за останалите регионални комисии. Всичките длъжности, които заема проф. Белев, налагат да пътува непрекъснато както в Европа, така и в останалите страни на света. Той винаги е в най-застрашените, засегнати от епизоотични болести (шап, спонгиоформна енцефалопатия, бяс, птичи грип) страни, където държавните ръководители и ветеринарномедицинските специалисти го очакват с нетърпение, за да им окаже висококвалифицирана професионална помощ.
Разностранната, всеотдайна и високоефективна дейност на проф. д-р Никола Белев беше високо оценена от ръководството на OIE. През май 2001 г. той беше награден с най-високото отличие на организацията – златен медал за изключителни заслуги към световната ветеринарномедицинска наука. Френското правителство го удостои със званието кавалер на ордена за неговите професионални качества и заслуги за развитие на селското стопанство и ветеринарномедицинското дело на Франция. Проф. Белев беше номиниран за чуждестранен член на Руската академия по селско стопанство, на Сръбската ветеринарномедицинска академия и на Украинската академия по селско стопанство. През 2008 г. Тракийският университет удостоява проф. Белев с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза”.
Тези забележителни постижения на проф. д-р Никола Белев в организационно-управленската, изследователската и международната дейност се дължаха на неговата висока професионална ерудиция, голяма любов и отдаденост към ветеринарномедицинската професия, стратегическо мислене, изключителна работоспособност, комуникативност, умението му да създава, ръководи и работи в екипи, да поема отговорност, но и да търси отговорност.
В едно от последните си интервюта с проф. д-р Никола Белев, д-р Милена Кръстанова го пита: „в период на подценяване идеологията на професията ни, какво ще пожелае на ветеринарните лекари”. Със своето обаяние и достолепие проф. Белев заявява: „Сплотеност на колегията и вяра за справяне с трудностите.”
Светъл път на ПРОФ. Д-Р НИКОЛА БЕЛЕВ, какъвто беше и земният му път!
Последно сбогом, УЧИТЕЛЮ!
Поклон! Дълбок поклон!