Вход за членове:
Актуално
Снимка на Учредителите на БАВЛПЖ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
На 20.09.2017 г. в София бе учредена "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни" ( БАВЛПЖ ) от членове на Българския ветеринарен съюз, които обслужват продуктивни животни. Асоциацията е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
БАВЛПЖ е доброволна, независима, самофинансираща се и самоуправляваща се организация. Предстои регистрация на Асоциацията.
Снимка на учредителите на БАВЛПЖ. На първият ред от ляво на дясно новоизбраното ръководство на Асоциацията: д-р Ангел Мавровски от ОК на БВС Плевен, д-р Димитър Цанков от ОК на БВС Видин -секретар, д-р Мирослав Ямалиев от ОК на БВС Кърджали - зам.-председател, д-р Мирослав Първанов от ОК на БВС Враца - председател и д-р Димитър Стоянов от ОК на БВС Монтана.

От Ръководството
Ветеринарни новини
На основание чл.14 ал.1 и чл.15 ал.2 от Правилника за управление на фондовете, свиквам редовна сесия на СУФ на 06.11.2017г. от 11.00ч. в гр. София, централен офис на БВС,бул.”Васил Левски“№106 при следния дневен ред:
 
1. Разглеждане на постъпили искания
2. Разни
 
Председател на СУФ
Д-р Петър Дойчев