Вход за членове:
Актуално
ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА - ВТОРИ КОНГРЕС 29.09-01.10.2022_page-0001
Уважаеми колеги,

Поради провеждането на избори за Народно събрание на 2 Октомври 2022г., Вторият международен ветеринарномедицински конгрес ще се проведе от 29.09 /четвъртък/ до 01.10.2022г. /събота/ в гр.Пловдив парк-хотел "Санкт Петербург".

Приложение: Програма за Вторият международен ветеринарномедицински конгрес на български и английски език.
 
От Ръководството
Ветеринарни новини
РЕШЕНИЕ №1
Общото събрание избира секретариат в състав:
Водещ: д-р Петър Дойчев
Протоколиращ: г- жа Силвия Михайлова и г-жа Паулина Станимирова.

РЕШЕНИЕ №2
ОС приема процедура на изказване по дадена тема две минути.

РЕШЕНИЕ №3

ОС избира Преброителна комисия в състав:
Председател: д-р Емил Киров
Членове:
1.д-р Емил Киров
2.д-р Иван Иванов
3.д-р Васил Василев

РЕШЕНИЕ №4
ОС приема следния дневен ред:
1.Отчет на НС за дейността на БВС за периода 2019-2021г. и утвърждаване на членове на НС.
2.Отчет за дейността на ККПЕ за периода 2019-2021г.,освобождаване на членове на комисията и избор на нови.
3.Отчет и гласуване на направените разходи на БВС за периода 2019-2021г. и приемане на проектобюджет за 2022г.
4.Разни

РЕШЕНИЕ №5
ОС освобождава д-р Юлия Москова и д-р Райчо Радев като членове на НС.

РЕШЕНИЕ №6
ОС утвърждава д-р Сашко Тодоров Гочев за член на НС от ОК Варна.

РЕШЕНИЕ №7
ОС утвърждава д-р Евгени Василев Бойчев за член на НС от ОК Силистра.

РЕШЕНИЕ №8

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БВС НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т.3 ОТ УСТАВА НА БВС ПРИЕМА СБОРНИТЕ БЮДЖЕТИ НА БВС 2019, 2020, 2021 И 2022 Г., В ТОВА ЧИСЛО СЪСТАВНИТЕ БЮДЖЕТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, НА ФОНДОВЕТЕ И ОБОБЩЕНИЯ НА ОК НА БВС, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №3 НА НС ОТ ПРОТОКОЛ №56/02.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ №9
ОС приема отчета на НС и направените разходи на БВС за периода 2019-2021г.

РЕШЕНИЕ №10
ОС приема отчета на ККПЕ за периода 2019-2021г.

РЕШЕНИЕ №11
ОС освобождава членовете на ККПЕ по тяхно желание, както следва:
1.д-р Кольо Драгнев Колев – ОК Добрич
2.д-р Илиян Владимиров Бочев – ОК Хасково
3.д-р Радко Христов Славов – ОК Силистра

РЕШЕНИЕ №12

ОС освобождава по предложение на Председателя на ККПЕ д-р Росен Данчев Данчев ОК Пловдив като член на същата комисия.

РЕШЕНИЕ №13

ОС избира за членове на ККПЕ следните колеги за довършване на мандата:
1.д-р Цветомир Иванов Евтимов – ОК Добрич
2.д-р Десислава Асенова Чешмиджиева – ОК Варна
3.д-р Стефка Здравкова Стефанова – ОК Хасково
4.д-р Мирослав Денчев Ямалиев – ОК Кърджали

РЕШЕНИЕ №14

ОС възлага на ръководството на БВС да изпрати запитване до БАБХ, относно мобилните клиники.