Вход за членове:
Актуално
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството
Ветеринарни новини
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 21 май /събота/ 2016 г., от 10,30 часа, в гр. Стара Загора, Тракийски университет в зала №6 , с участието на Председателите на ОК, Членовете на ККПЕ, Председателите на ОККПЕ, при следния дневен ред:


1. Отчет на ръководните органи на Областните колегии на БВС във връзка с изпълнение решенията на Общо събрание на БВС от 26.03.2016г.
Решение №10:
Общото събрание задължава председателите на областните колегии на БВС в срок до 26.04.2016г. да изпълнят задълженията си по чл.41 ал.6 от Устава на БВС
Решение№16:
ОС прие Бюджета на БВС за 2016 г. и съставните му бюджети, заедно със следните решения:
16.1. Да се засили контрола на разходите в системата на БВС, който да осигури недопускане на преразходи по съставните бюджети и стриктно приложение на изискванията на Закона за счетоводството, по отношение представяните разходно-оправдателни първични счетоводни документи;
16.2. Да се прехвърлят по банковите сметки на НС и Фондовете дължимите и непреведени отчисления от областните колегии към 31.12.2015 г.;
16.3. Да се осигури годишното счетоводно приключване на Бюджет 2016 г. на БВС, като занулят касовите и банкови сметки на ОК на 31.12.2016 г.;
16.4. Да сезира компетентните органи за извършени разходи в системата на БВС без изискващите се първични счетоводни документи, осчетоводени като задължения в счетоводните регистри на Съюза;
16.5. Задължава членовете на БВС да внасят членският си внос безкасово по банковата сметка на съответната колегия;
16.6. Задължава председателите на ОК ежемесечно, до 15-то число на следващия месец, да представят в Централния офис на БВС касовите документи по прихода и разхода на колегията за контрол и осчетоводяване.
 
Докладват: Председателите на ОК и
Председателите на ОККПЕ


2. Отчет на Комисията за връзки с ветеринарномедицинските факултети и следдипломна квалификация на членовете на БВС във връзка с:
Решение №5 на НС проведен на 20.02.2016г.
5.1.: НС утвърждава следния състав на Комисията за връзки с ветеринарномедицинските факултети и следдипломна квалификация на членовете на БВС:
1.Д-р Илия Райчев-Председател
2.Д-р Лиляна Лазарова
3.Д-р Ралица Гикова
4.Д-р Анелия Костадинова
5.2.: НС възлага на комисията да разработи система и програма за продължаващо обучение на ветеринарните лекари, която да предложи за обсъждане на Общото събрание на БВС.
Решение №12 на ОС проведено на 26.03.2016г.
Общото събрание възлага на НС на БВС в срок до 26.06.2016г да изготви и приеме система за продължаващо обучение на регистрираните ветеринарни лекари.
 
Докладва: д-р Илия Райчев
Председател на комисията

3. Разни

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС